Topology of Suburbs

Group exhibition in Gogol Library

01.09 — 24.09.2023

Contributing artists:

Dmitry Abramov, Nadezhda Bey, Nadezhda Bogomolova, Irina Vilkina, Vladislav Vorobjeva, Yana Westn, Dilya Garifzhanova, Kirill Ili and Anatoly Pavlov, Daria Iukkanen, Maria Katyanova, Vlad Lisitsky, Iolanta Litvinova, Olya Makhno, Anna Melnichenko, Amalia Prtavyan, Valentin Trusov, Dasha Usova, Valentin Fedorov, Olesya Frich, Margarita Hatmullina, Yulia Chebykina, Ekaterina Yudaeva and Marina Joinerra.

curatorial